Ogłoszenie trzeciego naboru wniosków - nr referencyjny: PBU3, EuropeAid/132-575/M/ACT/Multi

2012-02-16

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, działając jako Wspólna Instytucja Zarządzająca Programem, ogłasza nabór wniosków do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Wsparcie zostanie przeznaczone na realizację projektów parasolowych o charakterze transgranicznym, które będą odpowiadać następującemu działaniu:
Priorytet 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych
Działanie 3.2. Inicjatywy społeczności lokalnych


Realizacja projektów przy dofinansowaniu z budżetu Programu musi mieć miejsce na obszarze wsparcia wyznaczonym na terytorium Polski, Białorusi oraz Ukrainy.
Indykatywny budżet dostępny w ramach ogłaszanego naboru wynosi
6 654 291,98 euro.

Każdy projekt parasolowy będzie wdrażany poprzez mikroprojekty (określone części projektu parasolowego). W projekcie parasolowym występuje jeden partner wiodący (wnioskodawca), partnerzy wiodący mikroprojektów oraz partnerzy uczestniczący. Wszystkie działania mikroprojektów w ramach projektu parasolowego mają łącznie tworzyć jeden spójny projekt i służyć osiągnięciu wspólnego celu.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków oraz pakiet dokumentów aplikacyjnych dostępne są w siedzibie Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 oraz na stronie internetowej www.pl-by-ua.eu (wejdź na stronę naboru).

Wnioski należy składać na adres:
Wspólny Sekretariat Techniczny
Programu Współpracy Transgranicznej
Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013
Centrum Projektów Europejskich
ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa

Termin składania wniosków upływa 14 czerwca 2012 r. o godzinie 15:00 czasu polskiego.

Spotkania informacyjne na temat naboru zostaną zorganizowane zgodnie z planem, który dostępny będzie na stronie internetowej www.pl-by-ua.eu